FörsökerBehandlingarAssisterad befruktning

Assisterad befruktning

Av Bebisvarlden 126 Uppdaterad 30.04.08
Assisterad befruktning med donerade spermier var fram till 1 juli 2005 förbehållen heterosexuella par. Numera har alltså även en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna rätt till detta. Lagen säger att partnern eller sambon skall – tillsammans med den befruktade kvinnan – anses som förälder till det barn som föds, förutsatt att hon har samtyckt till behandlingen. Föräldraskapet fastställs genom bekräftelse eller dom.
Assisterad befruktning kan utföras dels i form av insemination, dels i form av befruktning utanför kroppen. Bestämmelser om detta finns i lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Lagarna kompletteras av föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2002:13). Behandlingarna har alltså fram till juli 2005 endast fått utföras om kvinnan är gift eller sambo med en man.
Från och med den 1 juli 2005 får assisterad befruktning med donerade spermier enligt 1984 och 1988 års lagar utföras också beträffande en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna. En kvinna som är partner eller sambo med en annan kvinna kan alltså insemineras med donerad sperma, och hennes ägg kan befruktas utanför kroppen med donerade spermier. Behandlingen förutsätter – liksom för heterosexuella par – att partnern eller sambon skriftligen har samtyckt till behandlingen. Vidare skall läkaren pröva om det med hänsyn till parets medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att behandlingen äger rum. Behandlingen får utföras endast om det kan antas att barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.
 
Föräldraskap för den befruktade kvinnans partner eller sambo
Om en kvinna, som är partner eller sambo med en annan kvinna, fått en behandling utförd enligt 1984 eller 1988 års lag, skall partnern eller sambon till den behandlade kvinnan också anses som barnets förälder (1 kap. 9 § föräldrabalken). Föräldraskapet förutsätter att partnern eller sambon har samtyckt till behandlingen.
 
Föräldraskapet skall fastställas, i första hand genom att partnern eller sambon bekräftar föräldraskapet. För bekräftelsen gäller detsamma som för en faderskapsbekräftelse. Bekräftelsen sker alltså skriftligen och skall bevittnas av två personer. Bekräftelsen skall vidare skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Bekräftelsen kan ske före barnets födelse. Om föräldraskapet inte bekräftas frivilligt, kan det fastställas genom dom. För kvinnan som skall anses som förälder till barnet gäller detsamma som för andra föräldrar, t.ex. i fråga om vårdnaden om barnet, underhåll, arv, namn och föräldraförmåner.
Om föräldrarna är partner, står barnet alltså från födelsen under vårdnad av dem båda. Om föräldrarna är endast sambor, står barnet under vårdnad av endast den kvinna som har fött barnet, men föräldrarna kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till Skatteverket. Föräldraskapet gäller inte barn som kommer till genom assisterad befruktning utanför tillämpningen av 1984 och 1988 års lagar, dvs. i utländsk sjukvård eller i egen regi. I dessa fall skall alltså – liksom tidigare – faderskapet fastställas. Om det är till fördel för barnet och övriga förutsättningar finns, kan ett gemensamt föräldraskap för det lesbiska paret då vara att adoptera.
 
Källa och upphovsrätt: RFSL

Följ bebisens utveckling:
Ladda ner appen

Vad tyckte du om artikeln? 

Senaste artiklarna: